KVKK

İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

 1. İşbu Kullanım Koşulları (“Koşullar”), Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 14 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde mukim Nobel İlaç San. Ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) ile tüm hakları Şirket’e ait “www.pandemianilari.org” internet sitesini (“Site”) ziyaret eden ve/veya kullanan (“Kullanıcı(lar)) arasında bir sözleşmedir. İşbu Koşullar, Kullanıcı tarafından dikkatlice okunması ve sayfanın sonunda yer alan onay kutucuğunun işaretlenmesiyle Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabul edilmiş olacak ve taraflar arasında yürürlüğe girecektir. Koşullar Site’nin Kullanıcı tarafından kullanıldığı ve kullanılmasa dahi internet sitesinin erişilebilir olduğu sürece yürürlükte kalacaktır. Koşullar’ın kabul edilmemesi halinde sayfanın sonunda yer alan onay kutucuğu işaretlenmemelidir.

 2. Site’de, pandemi dönemi boyunca yaşanan anıların yazılı olarak anlatımı, fotoğraflar ve videolar (“İçerik”) yer almaktadır. İşbu Koşullar kapsamında, Kullanıcı Site’yi ve İçerik’i yasal düzenlemelerin ve Koşullar’ın izin verdiği şekilde ve ölçüde kullanabilecektir. Kullanıcı’nın İçerik’e erişimi ve İçerik’ten faydalanması İşbu Koşullar’a tabidir. Kullanıcı Site’yi ve İçerik’i yasal düzenlemeler ile işbu Koşullar’a uygun olarak kullanmayı ve Koşullar’da yer alan hükümlere uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 3. Site ve İçerik üzerindeki fikri ve sınai mülkiyet hakları dahil her türlü hak, mülkiyet ve menfaat ekli muvafakatname uyarınca Şirket’e aittir. Koşullar’da veya Site’de yer alan hiçbir hüküm, Site’ye veya İçerik’e ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. İşbu Koşullar ile Kullanıcı’ya, Site’de kullanılan herhangi bir marka veya logoyu ve İçeri’i kullanma hakkı verilmemektedir. Kullanıcı, Şirket’in izni olmadan Site ve/veya İçerik’in hiçbir parçasını kopyalayamaz, değiştiremez, dağıtamaz, satamaz veya kiralayamaz ve tersine mühendislik veya ayıklama işlemi yapamaz veya geri derleme ve sair şekillerde yazılımların kaynak kodlarını çıkarma girişiminde bulunamaz, Site’dan ve İçerik’ten işleme eser oluşturamaz. Kullanıcı, Şirket tarafından sunulan talimatlardan başka bir yöntem kullanarak Site’ye ve/veya İçerik’e erişim denemeyecektir.

 4. Site’nin kullanımı için talep edilenler dışında Kullanıcı tarafından paylaşılan kişisel verilerin sorumluluğu münhasıran Kullanıcı’ya aittir. Site’ye yüklenecek e-posta adresi, meslek bilgisi ve IP adresi bilgileri dışında kalan ad-soyadı, konum (şehir) bilgisi ve anı alanına yükleyeceğiniz içerikte yer alan kişisel verilerin sosyal medya hesaplarımızda paylaşılmak suretiyle alenileştirilmesi söz konusu olabilecektir. Kişisel verilerin gizlenmesi Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup, İçerik eklenmeden önce Kullanıcı’nın gerekli gerekli tedbirleri aldığından emin olması gerekmektedir. Şirket, talep edilenler dışında paylaşılan kişisel veriler dolayısıyla Kullanıcı’nın maruz kaldığı ve kalacağı doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. Site’nin kullanımı ve ziyareti esnasında özel nitelikli veri hiçbir şekilde paylaşılamaz.

 5. Kullanıcı, internet sitesine yüklediği yazılı metin, fotoğraf, video ve diğer verilerle ilişkili 3. Kişilerin rızasının almış olup, bu verilerin 3. Kişilere ait hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkını, kişilik hakkını ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde tüm sorumluluk Kullanıcıya ait olacaktır. Kullanıcı, kendisinin bu madde hükümlerine aykırı davranışı sebebiyle Şirket’in 3. Kişilere herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması halinde Şirket’in tüm zararını tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

 6. Şirket, Site’nin ve İçerik’in kapsamı ve devamlılığı, belirli işlevleri veya bunların güvenilirliği, kullanılabilirliği veya belli ihtiyaçları karşılama kapasitesi hakkında olanlar dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere Site ve İçerik hakkında herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Site ve İçerik, “olduğu gibi” kullanıma sunulmuştur, hiçbir surette eksiksiz ve hatasız olarak değerlendirilmemelidir. Şirket, Site’yi ve İçerik’i sürekli olarak geliştirmektedir. Şirket’in, Site’ye veya İçerik’e işlevler veya özellikler ekleme/kaldırma ve Site’yi veya İçerik’i kısmen veya tamamen askıya alma ve durdurma hakkı saklıdır.

 7. Şirket Site’nin kesintisiz olduğunu da taahhüt etmemekte, Site’nin 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Site’ye erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin de herhangi bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Şirket’ten kaynaklı olsun veya olmasın, Site’ye erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

 8. Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, Site’nin ve İçerik’in kullanımına ilişkin olarak Kullanıcı’nın kayıp ve zararından Şirket hiçbir surette sorumlu değildir.

 9. Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Koşullar’ı değiştirme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik, Kullanıcı’nın Site’ye bir sonraki erişim ile yürürlüğe girecektir. Koşullar’daki değişiklikler Site güncellemesiyle Kullanıcı’ya iletilecektir. Kullanıcı’nın değiştirilen Koşullar’ı kabul etmemesi halinde, Site’nin kullanımına son vermesi gerekmektedir.

 10. İşbu Koşullar’ın herhangi bir hükmünün veya yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Koşullar’ın geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

 11. Kullanıcı, işbu Koşullar’dan doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve temlik etmeyecektir.

 12. Şirket’in işbu Koşullar’dan doğan hak ve yetkilerini kullanmaması veya geç kullanması diğer hak ve yetkilerinden feragat anlamına gelmeyecektir. Herhangi bir hakkın kullanılmaması bu hak ve yetkilerin devamlı olarak ileride de kullanılmayacağı anlamına gelmeyecektir.

MUVAFAKATNAME

Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş. (“Nobel”) tarafından düzenlenen Pandemi Anıları Projesi’ne ilişkin www.pandemianilari.org adresinde, sosyal medya hesaplarında ve basılı/elektronik dokümanlarda yer alması amacıyla paylaşılan fotoğraflar, videolar, görüntüler ve görseller dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere her türlü esere ilişkin işleme (FSEK md.21), çoğaltma (FSEK md.22), yayma (FSEK md.23), temsil(FSEK md.24), işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim (FSEK md.25) mali haklarını, süre, yer ve mecra sınırlaması olmaksızın ve karşılıksız/bedelsiz olarak Nobel’e devrettiğimi ve işbu devredilen haklar nedeniyle hiçbir nam altında bir ödeme talep etmeyeceğimi , FSEK md.14 doğrultusunda eserin umuma arz edilmesi ve yayınlanma tarzının Nobel tarafından belirleneceğini peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim. Ayrıca bu kapsamda olan tüm eserlerde Nobel tarafından uygun görülecek kısaltma, ekleme ve diğer değiştirmelere ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”)’nun 16. maddesinde yer alan manevi hakkıma dair muvafakati de Nobel’e vermekte, bu kapsamda afiş, fotoğraf ve diğer görsel materyallerde kullanılacak görüntüme ilişkin olarak FSEK 86. maddesinden kaynaklanan haklarımdan da feragat ettiğimi peşinen kabul ve beyan ederim. Nobel’e ait www.pandemianilari.org isimli internet sitesine tarafımca yüklenen metin, video, resim ve benzeri verilerin internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmasına ve sonrasında yine pandemi ile ilgili olarak basılı kaynaklarda kullanılmasına muvafakat ederim. Yer alacağım fotoğraf ve videolardaki görüntülerimin ve görsel/işitsel ögelerimin yayınlanması nedeniyle FSEK 80. maddesinden kaynaklanan çoğaltma, satılma, dağıtılma, kiralama, ödünç verme, umuma iletim ve yeniden iletim ile temsiline ilişkin bağlantılı haklarımı de Nobel’e devrettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Ayrıca, Nobel tarafından kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin bilgilendirmeleri içeren ekteki “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”’nin incelenmek üzere tarafımla paylaşılmış ve tarafımca incelenmiş olduğunu, böylece kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin olarak gerekli aydınlatmanın yapıldığını, metni okuyup anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın, kişisel verilerimin Nobel tarafından işlenmesine, yurtiçi ve yurtdışı kişi ve kurumlar ile paylaşılmasına açık bir şekilde rıza verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Nobel İlaç San. ve Tic. A.Ş. (“Nobel İlaç” veya “Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemeye ihtiyaç duyuyoruz. KVK Kanunu 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bağlamda Şirketimiz, kişisel verilerinizin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi işlemler gerçekleştirebilecektir.

 1. İşlenen kişisel verileriniz nelerdir?

  Pandemi Anıları Projesi kapsamında, www.pandemianilari.org (“Site”) adresine yükleyeceğiniz ad-soyadınız, e-posta adresiniz, konum (şehir) bilginiz, meslek bilgileriniz, fotoğrafınız, görüntü kayıtlarınız (Video kayıtları vb.) ve IP adresi bilgileriniz işlenebilecektir.

  Site’nin kullanımı için talep edilenler dışında tarafınızca paylaşılan kişisel verilerin sorumluluğu münhasıran tarafınıza aittir. Site’ye yükleyeceğiniz e-posta adresiniz, meslek bilginiz ve IP adresi bilgileriniz dışında kalan ad-soyadınız, konum (şehir) bilginiz ve anı alanına yükleyeceğiniz içerikte yer alan kişisel verilerinizin, sosyal medya hesaplarımızda paylaşılmak suretiyle alenileştirilmesi söz konusu olabilecektir. Bu nedenle, kişisel verilerinizin gizlenmesi tarafınızın sorumluluğunda olup, içerik eklemeden önce gerekli tedbirleri aldığınızdan emin olmanız ve Site’nin kullanımı esnasında hiçbir şekilde özel nitelikli verilerin paylaşılmaması gerekmektedir.

 2. Kişisel verileriniz hangi amaç ile işlenebilir?

  Toplanan kişisel verileriniz, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, Pandemi Anıları Projesi kapsamında, KVK Kanunu’nun 4. Maddesine uygun şekilde işlenebilecektir.

 3. İşlenen kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabilir?

  Toplanan tüm kişisel verileriniz; işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; yurtiçi iş Ortaklarına ve yurtiçi tedarikçilere,

  Ad-soyadınız, konum (şehir) bilginiz ve anı alanına yükleyeceğiniz içerikte yer alan kişisel verileriniz, sosyal medya hesaplarında paylaşılmak suretiyle herkese açık olarak KVK Kanunu’nun 8. ve 9. Maddeleri uyarınca aktarılabilecektir.

 4. Kişisel verilerinizi hangi yöntemle ve hangi hukuki sebeple işliyoruz?

  Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından, Kanunun 5. maddesinde belirtilen, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebeplerine dayanarak, elektronik ortamda, internet sitesi vasıtasıyla toplanmaktadır.

 5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uyarınca;

  • Kişisel Veriler’in işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel Veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel Veriler’in işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme, silme ve yok etme işleminin Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • Kişisel Veriler’in münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel Veriler’in kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 6. Veri sorumlusuna nasıl başvuracaksınız?

  Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak için şahsen, noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektupla (nüfus cüzdanı ön yüz fotokopisi ile birlikte), Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:14 34768 Ümraniye/İstanbul adresine yazılı olarak, nobelilac@hs02.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile veya kvkk@nobel.com.tr adresine güvenli elektronik imza/mobil imza kullanarak e-posta ile başvurabilirsiniz. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

  Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek için ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek için, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

  Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

  Veri sahibi başvuru formuna ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamıza www.nobel.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.